Členská schôdza 1.2.2020

Vážený členovia
1.2.2020 o 18:00 sa uskutoční členská schôdza v priestoroch kaviarne „Mon Bijou“ (Beethovenova ulica č. 16, Piešťany oproti Kursalonu)

Program schôdze:
1. Prezentácia a zahájenie členskej schôdze.
2. Návrh na poverenie vedením členskej schôdze.
3. Schválenie programu členskej schôdze.
4. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
5. Správa o činnosti oddielu jachtingu.
6. Správa o hospodárení jachtárskeho oddielu.
7. Správa o hospodárení Telovýchovnej jednoty.
8. Návrh plánu činnosti jachtárskeho oddielu na rok 2020 (športová a investičná).
9. Diskusia.
10. Schválenie činnosti jachtárskeho oddielu a rozpočtu na rok 2020.
11. Návrh na schválenie etického kódexu.
12. Schválenie uznesenia a záver.

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom a prianím vždy priaznivého vetra do plachiet
výbor jachtárskeho oddielu.

Novinky Späť na

Partneri