O klube

​Yacht Club Sĺňava Piešťany, pýšiaci sa viac ako 60-ročnou tradíciou, je dobrovoľné združenie jachtárov a priaznivcov klubu, ktorí sa venujú športovému, pretekárskemu a rekreačnému jachtingu. Vodná nádrž Sĺňava ponúka vynikajúce podmienky na plachtenie. Naučte sa s nami ovládať prírodné živly vody a vetra. Spoznajte komunitu jachtárov, ktorí si zamilovali tento krásny šport.
Pripojte sa k nám, radi vás privítame v našom tíme!

Naša Lodenica

Lodenica Telovýchovnej jednoty Sĺňava Piešťany poskytuje zázemie trom klubom vodných športov. YCSP zdieľa tieto priestory s klubmi Kajak – Kanoe Piešťany a Veslárskym klubom Sĺňava Piešťany.

Yacht Club Sĺňava Piešťany poskytuje svojim členom možnosť státia a kotvenia plachetníc na klubových mólach. Kotvenie počas sezóny je určené pre lode do 8 metrov. Počas zimy môžu členovia využiť státie v areáli. V krytých hangároch poskytuje YCSP priestor pre skladovanie okruhových plachetníc, klubovňu a sociálne zázemie pre členov a pretekárov. Členom je tiež k dispozícii dielňa vhodná na opravu a údržbu lodí, kladkový žeriav a výťah na spúšťanie a vyťahovanie lodí.

1. Zásady členstva v Jachtárskom oddiely Telovýchovnej jednoty Sĺňava Piešťany

1. Členstvo v Jachtárskom oddiely Telovýchovnej jednoty Sĺňava Piešťany (ďalej len JO) je dobrovoľné. Členom JO sa môže stať každý, kto súhlasí so stanovami TJ Sĺňava Piešťany, organizačným poriadkom JO a je starší ako 7 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu stať členmi len s písomným súhlasom ich zákonných zástupcov.
2. O prijatí nového člena rozhoduje výbor JO, na základe riadne vyplnenej prihlášky.
3. Členstvo v JO sa delí na kategórie:

 • riadne
 • čakateľské
 • hosťovacie
 • čestné


4.
Žiadateľ o členstvo je po podaní prihlášky výboru JO a úhrade členského príspevku prijatý za člena – čakateľa. Lehota čakateľského členstva je stanovená na tri roky, po jej uplynutí výbor JO prijme čakateľa za riadneho člena alebo rozhodne o zániku jeho členstva.
5. Člen – čakateľ má rovnaké práva a povinnosti ako riadny člen.
6. Hosťujúcim členom JO sa stáva osoba staršia ako 18 rokov, ktorej hosťovanie na základe predloženej žiadosti schválil výbor a uhradil predpísaný stanovený ročný členský a oddielový príspevok. Hosťovanie schvaľuje výbor na obdobie jedného roka.
7. Výbor má právo udeliť čestné členstvo.
8. Výšku členského príspevku nadchádzajúce obdobie, ako aj ďalších poplatkov určuje výbor JO.

2. Práva členov JO

1. Podieľať sa na činnosti JO.
2. Voliť a byť volený do orgánov JO má každý riadny člen, člen čakateľ a čestný člen ak dvŕšil vek 18 rokov.
3. Obracať sa na výbor JO s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko
4. Byť informovaný o činnosti, o rozhodnutiach výboru JO a hospodárení JO
5. Vykonávať okruhový a kajutový jachting a za týmto účelom využívať zariadenie a inventár JO v súlade so stanovami TJ a Organizačným poriadkom JO.
6. Reprezentovať JO TJ Sĺňava Piešťany na jachtárskych pretekoch. Na základe rozhodnutia výboru JO môžu byť naklady na účasť na pretekoch čiastočne či plne kryté z rozpočtu JO.
7. Využívať priestory za účelom závodného a rekreačného jachtingu s možnosťou bezplatného nocovania vo vlastnom kotviacom plavidle. Toto právo sa však nevzťahuje na vykonávanie podnikateľskej činnosti, ale výlučne na účely výkonnostného a rekreačného športu.
8. Skladovať súkromný majetok (prívesný vozík, prívesný motor, športové náradie, okruhovú plachetnicu, čln, surf a pod.) v areáli a objektoch JO. Súhlas udelí a miesto uskladnenia určuje výbor JO. Uskladnenie majetku je spoplatnené podľa ceníka v bode č. 7.
9. Nocovať v objektoch JO v priestoroch na to určených, po predchádzajúcom súhlase výboru JO a úhrade predpísaného príspevku. V prípade kapacitných možností môže výbor schváliť dlhodobé využívanie objektov (napr. unimobunky) záujemcovi z radov riadnych členov, za podmienky úhrady finančného príspevku, maximálne však na dobu jedného roka.

3. Povinnosti členov

1. Dodržiavať stanovy TJ a organizačný poriadok JO.
2. Podľa svojho svedomia a rozsahu svojich možností a schopností plniť uznesenia Členskej schôdze JO a rozhodnutia výboru JO.
3. Platiť členské príspevky v riadnych termínoch.
4. Chrániť majetok TJ a JO.
5. Šíriť dobré meno TJ a JO.
6. Bezodkladne informovať členov výboru JO o prípadnom hroziacom nebezpečenstve vzniku škody na živote, zdraví, životnom prostredí alebo na majetku v areáli TJ, alebo v súvislosti s vykonávaním jachtingu na priľahlých vodných plochách.

4. Organizáčná štruktúra JO

Členská schôdza JO najmä:

 • prerokúva a schvaľuje hlavné úlohy a koncepciu práce JO.
 • volí a odvoláva členov výboru JO.
 • volí a odvoláva predsedu JO.
 • volí a odvoláva zástupcov oddielu v správnej rade TJ.
 • členskú schôdzu zvoláva raz ročne Výbor JO.

2. Výbor JO – je štatutárnym orgánom oddielu a má troch členov.

Výbor JO najmä:

 • plný ustanovenia schválené členskou schôdzou JO.
 • riadi, organizuje a zabezpečuje športovú a spoločenskú činnosť.
 • zvoláva členskú schôdzu JO (raz ročne).
 • predkladá členskej schôdzi návrhy koncepcie činnosti JO.
 • prerokúva a schvaľuje zásadné vnútorné predpisy oddielu.
 • rozhoduje samostatne o hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom oddielu.
 • zodpovedá za ochranu a riadne hospodárenie s majetkom JO a majetkom zvereným od TJ.

Zloženie výboru :

 • predseda
 • podpredseda
 • tajomník

V prípade neprítomnosti predsedu ho v plnej miere zastupuje podpredseda. Právne doklady a zmluvy musia byť podpísané predsedom a ďalším členom výboru.

5. Správa majetku JO

Majetkom sa rozumie hmotný a nehmotný majetok ktorý bol JO a) zverený Telovýchovnou jednotou Sĺňava Piešťany, b) je majetkom JO. Tento majetok je výhradne určený na činnosť JO. Majetok vo vlastníctve JO môže vzniknúť kúpou, darom, alebo svojpomocnou výrobou.

Za účelom ochrany hmotného i nehmotného majetku vykonáva výbor inventarizáciu majetku. Svojvoľná manipulácia s majetkom zahrnutom v inventúrnom súpise mimo prietorov TJ, bude pokladané za protiprávne konanie.

Obdarovanie hmotným darom od fyzickej či právnickej osoby prerokúva výbor JO. Darca nesmie očakávať žiadnu protihodnutu za poskytnutý dar, môže však stanoviť účel použitia daru.

Umiestnenie reklamy na objektoch TJ a JO ako aj v priestoroch patriacich TJ sú možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase výboru. Umiestnenie reklamy je spoplatnené.

6. Plavebné predpisy

Plavebným opatrením Štátnej plavebnej správy (Dopravného úradu SR) je určené prístavisko malých plavidiel s názvom „prístavisko TJ Sĺňava“ v zátoke pri pravom brehu, v hornom konci zdrže. Výbor JO zabezpečuje v súčinnosti s TJ ako prevádzkovateľom prístaviska malých plavidiel, vyznačenie prístaviska príslušnými signálnymi znakmi v zmysle pravidiel a po odsúhlasení ŠPS.

Zákaz plavby:

V zmysle Plavebného opatrenia UVC č. 3/2010, ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Sĺňava, je plavba všetkých plavidiel zakázaná pri prietoku nad 500 m3/s. Signalizáciu zákazu plavby pri danom prietoku sa na základe hlásenia SVP, š.p. OZ Piešťany, závod Piešťany zabezpečí výbor TJ oznámením červenou vlajkou na stožiari lodenice TJ Sĺňava Piešťany.

7. Členské a oddielové príspevky JO

Príspevkami sa rozumejú členské, oddielové a ostatné príspevky.
Príspevky musia byť uhradené najneskôr do 30. 03. daného roka.
Neuhradením členského príspevku JO v riadnom termíne, členstvo v JO zaniká.
Členovia nemajú nárok na vrátenie zaplatených príspevkov.

Členské poplatky

Ročný členský príspevok člena JO
120€ / rok
Ročný členský príspevok člena JO do 18 rokov / nad 70 rokov
70€ / rok
Kotvenie športového plavidla podmienenie: člen JO, účasť na min. 3 pretekov SZJ a účasť na 2/3 brigád TJ. Kotevné miesto,  stánie prívesu v areáli, zimné státie.
200€ / rok
Kotvenie rekreačného plavidla podmienenie: člen JO, účasť na min. 1 podujatí JO, a účasť na 2/3 brigád TJ. Kotevné miesto, stánie prívesu v areáli, zimné státie.
500€ / rok
Krátkodobé kotvenie plavidla
100€ / mesiac
Uskladnenie okruhových plachetníc v priestoroch JO
- aktívny pretekári do 23
účasť na min. 4 pohárových pretekoch v sezóne
0€ / rok
Uskladnenie okruhových plachetníc v priestoroch JO
- aktívny pretekári nad 23
účasť na min. 4 pretekoch v sezóne
50€ / rok
Uskladnenie plachetnice/motorového člnu v priestoroch JO
200€ / rok
Uskladnenie športového náčinia v priestoroch JO surf, paddleboard, kajak, kanoe, a pod.
50€ / rok
Príspevok za prenájom objektu JO - unimobunka
150€ / rok
Spúšťanie / vyťahovanie neklubovej lode
25€ / jedna cesta
Prenájom klubovne (školenie, teambuilding, oslava)
40€ / hod.

Členské príspevky poukažte na nižsie uvedený účet do 31.3. 2024

Číslo účtu: SK54 0200 0000 0040 7331 1051
Variabilný symbol: 2024
Poznámka: meno, priezvisko, druh úhrady

Naše plachetnice

Ilca

Laser (ILCA) je jednou z najrozšírenejších tried na svete. Fyzická náročnosť, vyrovnanosť a flexibilita troch variánt dáva možnosť závodiť v tejto triede od detstva až do dospelosti:
Laser 4.7 - pre mládež od 50 až 70 kg.
Laser 6 (Radial) - juniorská a olympijská trieda pre ženy. Od 60 do 78 kg.
ILCA 7 (Laser Standard) - olympijská trieda pre mužov. Od 75 do 90 kg.

Finn

Finn je jednoposádková plachetnica navrhnutá v roku 1949 švédskym designérom Rickardom Sarbym pre olympijské hry 1952 v Helsinkách. Olympijskou triedov bola najdlhšie s pomedzi všetkých plahectníc až do hier v Tokyu v roku 2020. Tvrdí sa, že Finn je fyzicky a takticky najnáročnejšia jednoposádková loď na svete.

470

Lodná trieda 470 je dvojposádková športová a takticko-technická plachetnica od 14 rokov pre ženy (50-73 kg) a mužov (60-80 kg) . Na Olympiádu v roku 2024 bola vybraná ako dvojposádková plachetnica pre zmiešané páry.

Optimist

je celosvetovo najviac rozšírená plachetnica pre mládež. Táto jednoposádková loď s jednou plachtou je určená pre deti vo veku od 6 rokov do 15 rokov.

Cadet

je detská dvojposádková loď, ktorá skvele rozvíja tímovú spoluprácu a je ideálnou prípravou mládeže na spinakrové lodné triedy. Plachetnica je určená pre pretekárov od 8 do 17 rokov.

420

dvojposádková loď triedy 420 je ideálnou voľbou pri prechode medzi triedami určenými pre deti (Optimist, Cadet) a triedami olympijskými či pre dospelých. Lode triedy 420 s tromi plachtami a trapézom sú určené pre mládež od 12 rokov

Partneri