Členská schôdza bude v januári

Výbor jachtárskeho oddielu TJ Sĺňava Piešťany týmto zvoláva a pozýva všetkých členov k účasti na výročnej členskej schôdzi za roky 2020 a 2021.

Členská schôdza sa bude konať dňa 22. 1. 2022 o 14:00 hod. 

Miesto konania bude spresnené s dostatočným predstihom najneskôr však 14 dní vopred a zverejnené na oficiálnej vývesnej tabuli klubu (skleník), oficiálnej webovej stránke klubu www.ycslnava.sk , oficiálnych facebookových stránkach klubu ako i v pozvánkach adresovaných do Vašich emailových schránok. 

 V prípade, že pandemická situácia nedovolí uskutočnenie členskej schôdze prezenčnou formou, prebehne schôdza “per rollam”,  t.j. korešpondenčnou formou. V tomto prípade do 8. 1. 2022 obdržíte program, inštrukcie, prílohy a podklady k programu a k hlasovaniu.

Program schôdze:

1. Otvorenie, prezentácia 

2. Voľba predsedajúceho schôdze, zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3. Správa Výboru JO o činnosti za rok 2020

4. Správa Výboru JO o hospodárení klubu za rok 2020

5. Správa Výboru JO o činnosti klubu za rok 2021

6. Správa Výboru JO o hospodárení klubu za rok 2021

7. Odvolanie výboru JO TJ Sĺňava Piešťany

8. Voľba členov výboru JO TJ Sĺňava Piešťany

9. Diskusia

10. Záver

Výbor JO TJ Sľňava Piešťany:

Novinky Späť na

Partneri