Pozvánka na členskú schôdzu

Výbor jachtárskeho oddielu TJ Sĺňava Piešťany pozýva týmto všetkých členov k účasti na výročnej členskej schôdzi za roky 2020 a 2021.

 

Členská schôdza sa uskutoční dňa 22. 1. 2022 o 14:00 hod. v priestoroch reštaurácie Lodenica, Rekreačná 5, Piešťany.

 

Program schôdze:

1. Otvorenie, prezentácia

2. Voľba predsedajúceho schôdze, zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3. Správa Výboru JO o činnosti za rok 2020 a 2021

4. Správa Výboru JO o hospodárení klubu za rok 2020 a 2021

5. Odvolanie výboru JO TJ Sĺňava Piešťany

6. Voľba členov výboru JO TJ Sĺňava Piešťany

7. Diskusia

8. Záver

 

Účasť na členskej schôdzi sa riadi aktuálnymi platnými opatreniami pre zariadenie verejného stravovania, tj. výlučne pre osoby v režime OP. V prípade, že nespadáte do režimu OP, je možné splnomoctiť k hlasovaniu iného člena JO TJ Sĺňava Piešťany.

Za osobu v režime OP – očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 sa považuje osoba kompletne zaočkovaná t.z.

• osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

• osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

• osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

• osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

• osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať

• certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR a súčasne

• negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu

• osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

• Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.

Novinky Späť na

Partneri